Onafhankelijk Vertrouwensteam Burgerluchtvaart

Het Onafhankelijk Vertrouwensteam Burgerluchtvaart, OVB, is een stichting die ten doel heeft vliegers op collegiale basis bij te staan met sociale, psychische of medische problemen. Dit doen we door ons zo laagdrempelig mogelijk op te stellen, zodat eenieder zich vrij genoeg voelt om een eventuele hulpvraag neer te leggen of een melding te doen. Hiermee hopen we de collega's te kunnen helpen en waar nodig de algehele vliegveiligheid te dienen.

Een melding doen

Over het OVB

Halverwege de jaren '80 is het Onafhankelijk Vertrouwensteam Burgerluchtvaart (OVB) opgericht door enkele collega vliegers van KLM, Transavia en Martinair. Het gegeven dat er zaken op de route gebeurden en verhalen de ronde gingen over soms zeer zorgelijke situaties, die niet bekend waren bij de betreffende maatschappij of vakbond, was destijds de voornaamste reden om het OVB op te richten. Een peer support programma dat zijn best doet om hulp te kunnen bieden aan collega’s die dat mogelijk nodig hebben en om ultimo de algehele vliegveiligheid zoveel mogelijk te waarborgen. Een programma “voor en door” vliegers.

Het huidige team bestaat uit acht collega's van KLM/KLC, Transavia, TUI en Martinair. Het OVB is een zelfstandige stichting en functioneert daarmee onafhankelijk van de maatschappijen, vakbonden en officiële instanties. Anonimiteit en vertrouwelijkheid staan bij het OVB voorop.

Het OVB heeft zich statutair ten doel gesteld om door middel van hulpaanbod vliegers, die zichzelf melden of over wie wordt gemeld, bij te staan als er sprake is van sociale, psychische of medische problemen. Hiermee proberen we de betrokken collega een helpende hand te reiken, de geconstateerde problemen eventueel door het gebruik van (medische) professionals zoveel mogelijk op te lossen en daarmee de vlieger zo goed mogelijk weer te laten functioneren in zijn of haar vliegende functie. De leden van het OVB zelf zijn nadrukkelijk geen medische professionals en zullen ook nimmer op die stoel gaan zitten.

Proces

Via het contactformulier op deze site kun je in contact komen met één van de teamleden. Je kunt je zorgen kwijt of vragen hoe bepaalde zaken verder aan te pakken. Daarnaast staan onze contactgegevens vermeld in elke Op de Bok.

Na intern een melding te hebben besproken kunnen we eventueel over gaan tot actie. “Actie” betekent voor het OVB overgaan tot het uitvoeren van een interventie. Tijdens die interventie (gesprek) zullen wij de betrokken collega op de hoogte brengen van de zorgen of problemen die men ervaart. Het doel van dat gesprek is om de betrokken collega zelfstandig te laten inzien dat een verandering, hulptraject of behandeling nodig is om richting de toekomst weer beter te kunnen functioneren. We kunnen en zullen daarin niets opleggen. Echter indien de vliegveiligheid in gevaar is zal het team, mede op basis van de verplichtingen vanuit de Wet Luchtvaart, zijn verantwoordelijkheid nemen en instanties of maatschappijen inlichten om de acute dreiging weg te nemen. Uiteraard stellen we de betrokken collega hiervan op de hoogte.

Tot slot

We weten dat het lastig is om zelf naar voren te treden met een eigen geconstateerd probleem en ook dat men het lastig vindt om een melding te doen over iemand anders. Het is belangrijk om je te realiseren dat problemen van diverse aard uiteindelijk ook kunnen leiden tot nog grotere problemen. Hierdoor is het in sommige gevallen nog maar de vraag of de bewuste collega zijn of haar vliegende functie nog wel kan vervolgen. Vanuit menselijk en collegiaal oogpunt is het dus juist goed om je verhaal te doen en je zorgen te delen met een peer support programma zoals het OVB.

De keuze om een melding te doen bij het OVB neem je wanneer je iemand wilt helpen!

Teamleden

Marlies van Beek
KLM
Ruud Hijmans
KLM
Reinder Jansen
transavia.com
Wouter Slaa
KLM
Graham Jeffrey
KLC
Annegien Paulus
KLM
Denis Jans
Martinair
Robert Jan van Boekel
TUI fly Nederland

Melding doen

Vanwege privacy redenen vragen we je enkel om je persoonlijke gegevens en niet om de inhoud van de melding. Wanneer je je gegevens aan ons doorgeeft, neemt een teamlid contact met je op. Je kunt eventueel zelf aangeven welk teamlid dit dient te zijn.

Wat doen wij met uw melding?
  • Tijdens een vergadering wordt de melding gedeeld en besproken met de overige leden van het vertrouwensteam.
  • In principe gaan wij pas iets doen als er meerdere meldingen binnen zijn gekomen. Dit om incidenten of rancuneuze meldingen zoveel mogelijk uit te kunnen sluiten, en daarnaast om de anonimiteit van de melder zoveel mogelijk te waarborgen.
  • Indien er sprake is van meerdere meldingen met daarin een gedeelde zorg, zullen we over het algemeen overgaan tot het uitvoeren van een interventie.
  • Tijdens de interventie (gesprek) zullen we de betrokken collega informeren over de zorgen die er zijn of de problemen die men ervaart. Soms is een goed gesprek van collega tot collega voldoende, soms is het aanbieden van een professioneel hulptraject noodzakelijk.
  • Alleen indien we ernstige zorgen hebben rond de gezondheid of het welzijn van de betrokken collega, of er dreigt een acuut gevaar voor de algehele vliegveiligheid kunnen we besluiten om op basis van één melding te acteren.
  • In uitzonderlijke gevallen kunnen we je, in goed overleg, verzoeken de melding toch bij de maatschappij te doen. Uiteraard bepaal je zelf of je hieraan gehoor wilt geven.
Wat doen wij niet met uw melding?
  • Wij zullen nooit je naam doorgeven aan de betrokken collega waarover je een melding hebt gedaan.
  • Wij zullen nooit je naam doorgeven aan derden.
  • Wij zullen je niet op de hoogte brengen van enig traject dat mogelijk volgt op je melding over de betrokken collega.

We begrijpen dat het wellicht onbevredigend kan zijn om niet te weten óf en wát wij op korte termijn  met je melding doen. Maar dat is inherent aan de vertrouwenspositie die wij innemen juist óók richting de betrokken collega. Hiervoor graag je begrip.

Contactverzoek

Bovenstaande persoonsgegevens worden, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), slechts en alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze bedoeld zijn, namelijk het tot stand brengen van contact tussen u als melder en het OVB. Deze gegevens worden derhalve niet doorgegeven aan derden.
Bekijk onze privacy statement en disclaimer.